TROY precio por onza $1,192.87
TROY precio por onza Fr689,613.48
DÓLAR TARIFA: Fr578.112855