TROY precio por onza $1,286.85
TROY precio por onza Fr716,569.55
DÓLAR TARIFA: Fr556.84