TROY precio por onza $1,231.09
TROY precio por onza Fr697,498.80
DÓLAR TARIFA: Fr566.570115