TROY precio por onza $1,248.05
TROY precio por onza Fr719,201.56
DÓLAR TARIFA: Fr576.260212