TROY precio por onza $1,490.19
TROY precio por onza Fr2,533.32
DÓLAR TARIFA: Fr1.70