TROY precio por onza $1,252.98
TROY precio por onza Fr698,110.34
DÓLAR TARIFA: Fr557.16