TROY precio por onza $1,311.15
TROY precio por onza Fr2,228.96
DÓLAR TARIFA: Fr1.70