TROY precio por onza $1,568.16
TROY precio por onza Fr2,634.51
DÓLAR TARIFA: Fr1.68