TROY precio por onza $1,286.26
TROY precio por onza Fr718,558.86
DÓLAR TARIFA: Fr558.642